Skip links

Cookıe polıcy

ESTE SİGNIA SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca, ESTE SİGNIA

 SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvuran hasta ve hasta yakınlarına ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmış olup, (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi ve ilgili hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmek istiyoruz.

İlgili kişilerin Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması ESTE SİGNIA SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘NİN öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, ilgili kişilerin Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri ESTE

 SİGNIA SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından alınmaktadır.

 

 • Veri Sorumlusu

ESTE SİGNIA SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , “Gümüşsuyu Mahallesi Hariciye Konağı Sokak Türel Apt. No:3 İç Kapı No:6 Beyoğlu/İSTANBUL “    adresinde bulunan şirketinde  faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekan güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem ve sağlık verilerinden oluşan kişisel verileriniz KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlenmektedir.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz KVKK m.4’de ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesine ilişkin maliye mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla mali müşavirimiz ile; açık rızanıza bağlı olarak reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılacaktır.

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“Gümüşsuyu Mahallesi Hariciye Konağı Sokak Türel Apt. No:3 İç Kapı No:6 Beyoğlu/İSTANBULadresindeki muayenehaneye bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “sedat.ermes@estesinia.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.